بررسی حقوق جانداران در اسلام و زرتشت؛ با تأکید بر جهان بینی ها - بانک اطلاعات عمومی

1396/10/22 بررسی حقوق جانداران در اسلام و زرتشت؛ با تأکید بر جهان بینی ها
بررسی حقوق جانداران در اسلام و زرتشت؛ با تأکید بر جهان بینی ها

در این مقاله از سایت مطلبی در مورد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته اخلاق و عرفان اسلامی از سایت دین و زندگی مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

نشریه : معرفت ادیان

نویسنده : پدیدآورنده : محمد ملائی
پدیدآورنده : محمدجواد اصغری

سال هشتم / شماره پیاپی 29 / صفحه 25-44

چکیده :

در متون معتبر دین اسلام و زرتشت، حقوقی مربوط به تعامل انسان به عنوان اشرف مخلوقات، با سایر موجودات عالم تدوین شده است که برگرفته از جهان بینی این دو دین از باور به خدا و جایگاه خیر و شر در عالم است. برخی مدعی هستند آیین اسلام در این خصوص، در مقایسه با زرتشت خشن تر بوده و احترامی برای حیات سایر موجودات قائل نیست. این پژوهش به دنبال استخراج این حقوق در منابع و متون معتبر این دو دین، چهرة حقیقی تعامل آن دو را با موجودات عالم ترسیم نموده، نگاه هریک از دو دین را آشکار نماید. حاصل یافته های مقاله این است که اسلام جز در مواردی محدود، از جمله تهیه غذا و یا دفع ضرر از جان، اجازة کشتن موجودات را نمی دهد، اما آیین زرتشت، با اعتقاد به وجود موجودات شرور اهریمنی، جانداران عالم را به سه دستة مقدس، مباح و منفور تقسیم می کند. دسته سوم، حتی در صورت عدم ورود به محل زندگی و ایجاد ضرر جانی یا مالی، از نظر این آیین محکوم به مرگ هستند.

کلیدواژه های مقاله :حقوق، حیوانات، اسلام، زرتشت، جهان بینی
.

بررسی حقوق جانداران در اسلام و زرتشت؛ با تأکید بر جهان بینی ها

مطالب دیگری که شاید به خواندن آنها علاقه‌مند باشید