میزان مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1400 مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1400


			
		میزان مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1400
		مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1400
0
  مبلغ فطریه و کفاره در سال 1400 توسط مراجع اعلام شد   ماه مبارک رمضان امسال هم رو&...


 

مبلغ فطریه و کفاره در سال 1400 توسط مراجع اعلام شد

 

ماه مبارک رمضان امسال هم روزهای پایانی خود را می گذراند. زکات فطره یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است که باید در عید فطر پرداخت شود. این میزان بر اساس قوت غالب آن خانواده یا شخص است. امروزه قوت غالب یا برنج است یا نان. که باید به میزان قیمت 3 کیلو از آن را به فقیر بدهید. برای همین میزان زکات فطریه سال 1400 از سوی مراجع تقلید اعلام شد.
پرداخت زکات فطره به چه کسانی واجب است

زکات فطره بر افرادی واجب است که در شب عید فطر اولاً مکلف باشند و ثانیاً فقیر نباشند و ثالثاً نان خور دیگران هم محسوب نشوند. افرادی که دارای این شرایط هستند باید زکات فطره را برای خود و افراد نان خورشان بپردازند.

 

زکات فطره براساس قوت غالب خانوار

زکات فطره برای هر نفر معادل 3 کیلوگرم گندم، برنج، خرما و امثال اینها است که به عنوان قوت غالب خانوار از آن استفاده می شود. البته اگر معادل آن کالا پول هم پرداخت شود اشکالی ندارد. برای مثال بر سرپرست یک خانواده‌ 4 نفره واجب است که 12 کیلو از اقلامی که در بالا گفته شد، به عنوان زکات فطره بپردازد. معمولا هر سال قیمتی اعلام می شود برای اینکه مومنین وظیفه‌ خود را بدانند و به راحتی به این وظیفه عمل کنند و زکات فطره را بپردازند. در ادامه مبلغ زکات فطره را از نظر مراجع دینی در سال 1400 را آورده ایم.

 

نظر مراجع به میزان مبلغ فطریه و کفاره ی سال 1400 :میزان فطریه و کفاره ی سال 1400 از نظر آیت الله سید موسی شبیری زنجانی :

دفتر آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید مبلغ ۲۵ هزار تومان را برای زکات فطره هر نفر (به حساب قیمت گندم) در رمضان 1400 تعیین کرده است.

 

با توجه به این که قیمت گندم و برنج در شهر‌های مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مومنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند. 

 

طبق نظر این مرجع تقلید شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریبا 3 کیلو و 600 گرم) از خوراکی های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و …) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

 

کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود 900 گرم به حساب گندم) است که در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد. بر این اساس، دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی، مبلغ 6500 تومان را برای کفاره افطار غیر عمدی و مبلغ 390 هزار تومان را برای افطار عمدی هر روز، قبول می کند و به مصرف آن می رساند.

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله سیستانی 

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد 21 هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی 100 هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، 75 هزار تومان تعیین شده است.

 

نظر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای برای مبلغ فطریه و کفاره در سال 1400

رهبر معظم انقلاب میزان زکات فطره براساس گندم را برای هر نفر مبلغ 20 هزار تومان اعلام کردند و براساس نرخ برنج باید براساس مبلغ برنج در محل سکونت پرداخت شود.

نرخ کفاره روزه غیر‌عمدی به ازای هرروز 5 هزار تومان و روزه عمدی به ازای هر روز 300 هزار تومان باید پرداخت شود.

 

مبلغ فطریه سال 1400, مبلغ کفاره سال 1400, نظر مراجع نسبت به میزان فطریه سال 1400

نظر آیت الله خامنه ای برای مبلغ فطریه و کفاره در سال 1400

 

میزان پرداخت فطریه و کفاره از سوی آیت الله مکارم شیرازی

بر اساس نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ 20 هزار تومان و بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ 70 هزار تومان اعلام شده است. مؤمنین در انتخاب هر یک از این موارد مخیر هستند.

 

کفاره روزه غیر عمد مبلغ 5 هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ 300 هزار تومان است.

 

لازم به ذکر است که براساس مسأله 1692 رساله توضیح المسائل آیت الله العظمی مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام کسانى که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنى باشند واجب است، یعنى باید براى خودش و کسانى که نان خور او هستند، هر نفر به اندازه یک صاع (تقریباً سه کیلو) از آنچه غذاى نوع مردم آن محل است، اعم از گندم و جو یا خرما یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول یکى از اینها را بدهد کافى است.

 

در ضمن بنابر فتوای معظم له اگر کسى فقط در افطار شب عید فطر میهمان دیگرى باشد فطریه او به عهده خودش است.

 

اعلام مبلغ فطریه سال 1400, اعلام مبلغ کفاره سال 1400, نظر مراجع مختلف نسبت به مبلغ فطریه و کفاره

میزان پرداخت فطریه و کفاره از سوی آیت الله مکارم شیرازی

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله حسین نوری همدانی

بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی زکات فطره قوت غالب گندم 20 هزار تومان و زکات فطره قوت غالب برنج 75 هزار تومان است.

 

مبلغ کفاره سال 1400, نظر مراجع نسبت به میزان فطریه سال 1400, نظر مراجع نسبت به کفاره سال 1400

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله حسین نوری همدانی

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله محمدعلی علوی گرگانی

بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی محمدعلی علوی گرگانی زکات فطره قوت غالب گندم 20 هزار تومان و زکات فطره قوت غالب برنج 100 هزار تومان است.

 

مبلغ فطریه 1400, میزان کفاره ی 1400, مبلغ کفاره 1400

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله محمدعلی علوی گرگانی

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله سبحانی

بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی سبحانی زکات فطره یک صاع (که تقریبا سه کیلو) گندم یا برنج یا جو یا خرما یا کشمش یا ذرت است.

 

نظر مراجع نسبت به کفاره سال 1400, اعلام مبلغ فطریه سال 1400, اعلام مبلغ کفاره سال 1400

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله سبحانی

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله صافی گلپایگانی

بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی زکات فطره مبلغ معادل یک صاع (سه کیلوگرم) گندم یا برنج است.

 

کفاره روزه غیرعمدی، برای هر روز، یک مد حدود 750 گرم طعام مثل گندم است. کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هرکدام یک مد حدود 750 گرم طعام، مثل گندم پرداخت شود.

 

نظر همه ی مراجع به مبلغ فطریه و کفاره,اعلام مبلغ کفاره سال 1400,نظر مراجع نسبت به کفاره سال 1400

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله صافی گلپایگانی

 

مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله وحید خراسانی

بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی زکات فطره قوت غالب گندم 20 هزار تومان و زکات فطره قوت غالب برنج 75 هزار تومان است.

 

مبلغ فطریه 1400,مبلغ کفاره 1400,مبلغ کفاره سال 1400

اعلام مبلغ فطریه 1400 از سوی آیت الله وحید خراسانی

 

میزان فطریه و کفاره ی سال 1400 از نظر آیت الله مظاهری

میزان زکات فطره مکلفینی که فقیر نیستند، برای خودشان و اشخاص تحت تکفل، به ازای هر نفر، تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحق بدهند و اگر پول یکى از اینها را هم بر اساس قیمت رایج محل زندگی خود بپردازند کافی است. این مبلغ در اغلب مناطق کشور برای گندم حدود 20 هزار تومان و برای برنج حدود 75 هزار تومان برآورد شده است.

 

کفاره افطار غیر عمدی روزه، به ازای هر روزه، حدود 750 گرم طعام نظیر گندم یا پول آن است و کفاره عمدی افطار روزه، به ازای هر روزه، شصت برابر آن است.

 

میزان کفاره ی 1400,مبلغ فطریه سال 1400,اعلام مبلغ فطریه سال 1400

میزان فطریه و کفاره ی سال 1400 از نظر آیت الله مظاهری

 

اعلام میزان فطریه سال 1400 از سوی دفتر آیت الله صانعی

با توجه به فتوای حضرت آیت الله صانعی (قدس سرّه) مبنی بر کفایت و مجزی و مبری الذمه بودن پرداخت تقریباً سه کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و همچنین برنج که امروزه جزء قوت غالب مردم است و پرداخت قیمت هر کدام به قیمت بازار کفایت می کند، بنابراین با توجه استعلام قیمت گندم و برنج توسط دفتر مرحوم آیت الله صانعی (ره)  میزان مبلغ کفاره و فطریه در سال 1400  به شرح ذیل است.

 

فطریه برای هر نفر به قیمت گندم مبلغ : 20 هزار تومان

فطریه برای هر نفر به قیمت برنج ایرانی مبلغ : 90 هزار تومان

فطریه برای هر نفر به قیمت برنج خارجی مبلغ : 60 هزار تومان

 

کفاره برای هر روز غیر عمد 5 هزار تومان

 

اعلام مبلغ فطریه سال 1400,میزان کفاره ی 1400,میزان فطریه 1400

اعلام میزان فطریه سال 1400 از سوی دفتر آیت الله صانعی

 

گردآوری: بخش مذهبی بیتوته

 

رای خود درباره این پست انتخاب کنید
  • icon
  • icon
نظرات
    arrow